1969 മെയ്‌ 21ന്‌ വയനാട്‌ ജില്ലയിലെ മക്കടി മലയിലാണ്‌ നന്ദിത ജനിച്ചത്‌. അച്‌ഛന്‍ ശ്രീധര മേനോന്‍, അമ്മ പ്രഭാവതി... ഇഗ്ലീഷില്‍ എം എ യും ബീയെഡും എടുത്തു... വയനാട്‌ മുട്ടില്‍ WMO College ല്‍ അധ്യാപികയായിരുന്നു... 1999 ജനുവരി 17ന്‌ സ്വയം ...
Read More
Yesterday is a ghostToday is corpseTomorrow is my cremationI chose the foul smell of todayTo the illusions of yesterdayAnd to the horrors of tomorrow.Time is running in a slippery highwayBut ...
Read More
I can never feel bad for bad who and what I am, I have always been true to my heart.May be I haven't been what you expected me to be ...
Read More
The best ever hypnotist was the man who first convinced men to believe that there is something called God, a threatening creature with powers that human beings can never find ...
Read More
Critical system security alert!Security Breached!Your computer is in danger!Above are, unbelievably common notification dialogues in anti-virus software, which disturbs minds of the ones who takes care of that computer at ...
Read More
error: Content is protected !!